Sdr. Park Amatør Musical  
Teater og Musicals siden 1992     

Startside
Historie
Kalender
Forestillinger
Profil
Grupper
Vedtægter

Besøg os på facebook

Vedtægter for Sdr. Park Amatør Musical
 

§_1_Navn_og_Hjemsted
§_2_Organisation
§_3_Formål
§_4_Medlemmer/_Medlemskab_
§_5_Myndighed
§_6_Styregruppe
§  7_Generalforsamling
§_8_Konstituering_/_Tegningsret
§_9_Vedtægter
§_10_Økonomi
§_11_Foreningen
§_12_Opløsning
 

§ 1 Navn og Hjemsted

Foreningen Sdr. Park Amatør Musical. Med hjemsted i Ahorn Hallen, Ahorn Allé 48
Postadresse er formandens adresse.

top

 

§ 2 Organisation

Foreningen er opbygget med:

Generalforsamling
Bestyrelse
Styregruppe
Medlemmer

top


§ 3 Formål

Foreningens formål

  • at samle familier til fælles aktivitet

  • at fremme musik og teater i Ringsted syd

  • hvor teater, musik, lys, lyd, kulisser, kostumer etc., vil være i centrum i den fælles proces, så det færdige produkt / stykke kan opføres.

top

 

§ 4 Medlemmer/ Medlemskab

Medlemskontingenter fastsættes af bestyrelsen umiddelbart før sæsonstart.
Som medlem optages enhver person  / Familie med interesse for foreningens formål.
Personer under 10 år optages kun sammen med en voksen (person over 18).
Der føres mødeprotokol over medlemmer.
Alle betalende medlemmer kan opstille til bestyrelse og har stemmeret.

top

 

§ 5 Myndighed

Bestyrelsen består af 5 personer samt to suppleanter, som konstituerer sig med:

Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog mindst 2 gange årligt. Endvidere kan tre bestyrelsesmedlemmer ved skriftlig henvendelse til formanden kræve bestyrelses møde afholdt inden 14 dage efter henvendelsen.

Suppleanter deltager i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

top

 

 

§ 6 Styregruppe

I foreningen Sdr. Park Amatør Musical nedsættes hver sæson en styregruppe bestående af koordinator, instruktør samt 4 - 7 medlemmer, som repræsenterer hver deres gruppe af medlemmer.

Denne styregruppe varetager den daglige koordinering af foreningen, samt pasning af foreningens hjemmeside. I Styregruppen indgår min. et bestyrelsesmedlem.

Styregruppen nedsættes på evalueringsmøde umiddelbart efter sidste forestilling, og kan udvides ved opstart af ny sæson.

top

 

 

§7 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsen aflægger beretning
  3. Kassereren fremlægger reviderede regnskab / budget til godkendelse
  4. Indkommende forslag
  5. Valg til bestyrelse m.m.:

a.   Bestyrelsesmedlemmer vælges således:
 - Formand, sekretær, best. medlem på lige år
 - Næstformand, kasserer på ulige år

b.      Suppleanter (vælges for 1 år)

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant
  2. Eventuelt

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Stemmeret har ethvert medlem, som møder op på generalforsamlingen og som ikke er i kontingentrestance i foreningen.

Indkommende forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes til formanden, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Den årlige generalforsamling afholdes med mindst 14 dages varsel og afholdes inden for 3. kvartal.
Indkaldelse til generalforsamling foregår gennem Hjemmeside samt ved opslag ved Ahornhallen.
Ekstraordinær generalforsamling skal holdes, hvis bestyrelsen eller 2/3 af medlemmerne kræver det.

top

 

§ 8 Konstituering / Tegningsret

Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog senest inden 14 dage - efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde, formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer

Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som, formand eller næstformand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Et hvert bestyrelses møde er beslutningsdygtigt, når alle er indkaldt og mindst 2 medlemmer, samt formanden, er til stede. Bestyrelsen træffer sin afgørelse ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed udgør formandens stemme udslaget.

Der føres protokol over bestyrelsesforhandlinger.

Foreningens tegnes af Formanden

top

 

§ 9 Vedtægter

Ændringer af vedtægter kan kun foretages på en generalforsamling hvis halvdelen af medlemmerne møder op og 2/3 af de fremmødte stemmer for.

top

 

 

§ 10 Økonomi

Foreningens regnskabs år er 1/6 til 31/5.
Bestyrelsen udarbejder hvert år, før den årlige generalforsamling: Driftsregnskab og budget.
Regnskab revideres af revisor.

top

 

§ 11 Foreningen

Foreningen er en selvstændig juridisk enhed, som alene hæfter for foreningens forpligtelser. Dens formue kan ikke stille som sikkerhed for medlemmernes privatgæld, samt bestyrelsen og medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

top

 

§ 12 Opløsning

Beslutning om opløsning af foreningen træffes på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. På den første generalforsamling kræves 50 % fremmøde og at 3/4 af de fremmødte stemmer for. På den anden generalforsamling besluttes opløsning med almindeligt flertal.

På den sidste generalforsamling træffes beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle formue/materiel, som skal tilfalde Parkrådets, i Ringsted syd, fremtidige aktiviteter.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 13/9-2004
Ændret ved den ekstra ordinære generalforsamling 15/11-2004
Ændret ved den ekstra ordinære generalforsamling 21/02-2005
Ændret ved den ordinære generalforsamling 19/09-2005
Ændret ved den ordinære generalforsamling 10/09-2007
 

top